• انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, docx, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .