آقای محمود محمدی

منتور

اقای شاهین حکمیون

منتور استراتژی و توسعه کسب و کار

اقای محمد ظهیری

منتور حوزه درمان و بیمه

آقای منصور سقایی

منتور توسعه سیستم های کسب و کار

آقای دکتر مهران کرمی

منتورکسب و کار

آقای علی صفری

منتور فرانت اند

اقای آرش اشنودی

منتور برنامه نویسی

آقای مهرداد مرکزی

منتور حوزه گردشگری دیجیتال

آقای محمد ارجکی

منتور زیرساخت و شبکه